Skip to content

Åpenhetsloven

Rapport åpenhetsloven

Norgeodesi AS – 08.06.23

Innhold

1. Selskapets rapport etter åpenhetsloven for 2023
1.1. Innledning
1.2. Kontaktinformasjon
1.3. Rapporteringsplikt
2. Om selskapets virksomhet
2.1. Selskapets organisering og driftsområde
2.2. Interne retningslinjer
2.3. Målsetning og fremdrift
2.3.1. Overordnet om mål og fremdrift
2.3.2. Mål for kommende år
3. Aktsomhetsvurderingen
3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk
3.2. Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere
3.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets produkter/tjenester
3.3.1. Trimble posisjoneringsutstyr
3.3.2 spectra bygg- og anleggslasere
3.3.3 posisjonstjenester
3.3.4 programvare
3.4 resultatet av aktsomhetsvurderingen
4 tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser
5 overvåking av tiltak – gjennomføring og resultat
5.1 innledning
5.2 rutiner for overvåking
6 kommunikasjon med berørte interessenter og rettighetshavere
7 gjenoppretting og erstatning

1. SELSKAPETS RAPPORT ETTER ÅPENHETSLOVEN FOR 2023

 

1.1. Innledning

Norgeodesi AS skal hvert år utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjøre en redegjørelse for vurderingene.

Åpenhetsloven har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2023. I rapporten redegjør selskapet også for tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for negative konsekvenser selskapets aktivitet og forretningsforbindelser kan ha for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

1.2. Kontaktinformasjon

Henvendelser om denne rapporten kan rettes til:

Norgeodesi AS
Adm. Dir. Joh Einar Solhaug
jes@norgeodesi.no

1.3. Rapporteringsplikt

Selskapet har hovedkontor ved Ringeriksveien 155/157, 1339 Vøyenenga og er hjemhørende i Norge. Selskapet har på balansedagen salgsinntekter på kr. 96 mill og balansesum på kr. 56 mill. I regnskapsåret 2023 har selskapet i gjennomsnitt hatt 17 årsverk. Selskapet er derfor rapporteringspliktig.

 

2. OM SELSKAPETS VIRKSOMHET

2.1. Selskapets organisering og driftsområde

Selskapet representerer Trimble og Spectra i Norge med egen salgs-, service- og support avdeling for begge merkene. Norgeodesi har hovedkontor på Vøyenenga i Bærum, avdelingskontorer i Bergen og på Kløfta. Trimble er verdens ledende produsent av posisjoneringsutstyr.

Organisasjonskart for selskapet vedlegges denne rapporten.

Selskapet er eneleverandør av Trimble og Spectra oppmålingsutstyr, posisjonstjenester, service, opplæring og support. Norgeodesi AS har også egen avdeling for salg, service og support på Spectra bygg- og anleggslasere. Virksomhetsområdet er bygg- og anleggsbransjen, oppmålingsbransjen, rådgivere, konsulenter, offentlig og kommunal sektor m.m.
Selskapet tilbyr følgende produkter og/eller tjenester:

• Trimble posisjoneringsutstyr
• Spectra bygg- og anleggslasere
• Posisjonstjenester
• Programvare

2.2. Interne retningslinjer

Selskapet har egne rutiner for hvordan vi forankrer arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, se «Norgeodesi rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven» vedlagt denne rapporten. Rutinen omfatter selskapets arbeid for oppfyllelse av kravene som stilles i åpenhetsloven.

Selskapets rutiner er forankret og vedtatt i selskapets styre 16.05.23. Rutinen er kommunisert til selskapets ansatte og ligger tilgjengelig på selskapets nettside. Selskapet gjennomfører jevnlig kursing om åpenhetsloven og selskapets rutiner knyttet til loven.

Rutinen beskriver hvordan selskapet gjennomfører sin aktsomhetsvurdering og vurdering av tiltak. Rutinene inneholder også informasjon om selskapets varslingskanaler som skal bidra til å avdekke negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet, og hvordan slik informasjon følges opp.

2.3. Målsetning og fremdrift

2.3.1. Overordnet om mål og fremdrift

Vi arbeider kontinuerlig med å foreta vurderinger av risiko knyttet til selskapets aktiviteter og bruk av våre forretningsforbindelser (leverandører og forretningspartnere). Videre arbeider selskapet kontinuerlig med å gjennomføre tiltak for å nå målene satt av selskapet. Se rapportens punkt 3 og 4 for veiledning i arbeidet som er gjort i rapporteringsåret.

2.3.2. Mål for kommende år
Vi har satt oss flere konkrete mål for fremtiden.

Målsetning

Status

 

Vi skal videreutvikle aktsomhetsvurderingen på bakgrunn av erfaringene vi gjør

 

 

Påbegynt

 

Vi skal heve kompetansen internt i vårt selskap når det gjelder bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis.

 

 

Påbegynt

 
3. AKTSOMHETSVURDERINGEN

3.1. Overordnet om selskapets fokus for aktsomhetsvurderingen – metodikk

Norgeodesi AS foretar løpende vurderinger av risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktiviteter og forretningsforhold. Selskapet kartlegger løpende menneskerettighetsbrudd og brudd på anstendige arbeidsforhold knyttet til selskapets aktivitet.

I kartleggingsarbeidet benytter Norgeodesi AS en digital plattform utviklet av Ignite Procurement AS. Plattformen forenkler gjennomføringen av aktsomhetsvurderinger i tråd med kravene i åpenhetsloven. Gjennom plattformen har selskapet fått en systematisert oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører. Basert på denne oversikten har plattformen foretatt innledende vurderinger av risikoen for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Stegene i denne vurderingen redegjøres for i det følgende:

1. Basert på leverandørdata hentet fra Visma Business, opprettes en fullstendig oversikt over selskapets førsteleddsleverandører og forretningspartnere. Gjennom plattformen oppdateres oversikten over selskapets førsteleddsleverandører løpende.

2. I plattformen berikes leverandørinformasjon gjennom tredjepartssamarbeid med ENIN Gjennom plattformen innhentes informasjon og finansielle opplysninger om selskapets leverandører som industrikoder (NACE).

3. Gjennom steg 1 og 2, får selskapet en oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon.

4. Risikoevalueringsverktøyet i plattformen har foretatt en innledende risikoklassifisering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på geografi og bransje, til henholdsvis «høy», «medium» eller «lav» risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

5. Selskapet har videre opprettet følgende klassifiseringsregler relevante for selskapets leverandørkjede. Gjennom klassifiseringsverktøyet har leverandører som møter egendefinerte risikoparametere blitt klassifisert i henhold til høy, medium og lav risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

6. Som ledd i risikokartleggingen, har selskapet, gjennom plattformen, sendt ut egendefinerte spørreskjemaer til definerte forretningsforbindelser for å innhente ytterligere informasjon. Selskapet har også benyttet plattformen for å etterlyse dokumentasjon og sertifiseringer fra førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører.

7. Basert på funnene i punkt 4, og 5 har selskapet vurdert hvilke tiltak som skal iverksettes for å undersøke potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Prioriteringen henger sammen med selskapets tilknytning til og ansvar for risikoen, og skal stå i forhold til virksomhetens størrelse, art og kontekst.

8. Selskapet har involvert interessenter, leverandører og forretningspartnere ved iverksettelse av tiltak.

I analyseverktøyet i plattformen (interaktivt dashboard) er det utarbeidet analyser av leverandørkjeden basert på leverandørdata, utfallet av risikoklassifiseringen og innhentet informasjon fra leverandørkjeden. I punkt 3.2 under fremkommer følgende opplysninger generert av analyseverktøyet i plattformen:

a. Antall førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører, med tilhørende leverandørinformasjon

b. Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har blitt forelagt og har svart ut spørreskjemaer relevant som selskapets aktsomhetsvurdering

c. Oversikt over selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører som har opplyst:
a. At deres virksomhet er omfattet av åpenhetsloven
b. At det er utført aktsomhetsvurderingen av virksomheten i tråd med kravene åpenhetsloven
c. At resultatet av aktsomhetsvurderingen er nedfelt i en rapport i tråd med kravene i åpenhetsloven

d. Nærmere risikoevaluering av selskapets førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører basert på risikoprofilene høy, medium og lav.

e. Oversikt over førsteleddsleverandører, forretningspartnere og andre kjente underleverandører hvor det er iverksatt tiltak, jf. steg 6 over

Relevante forhold for aktsomhetsvurdering knyttet til selskapets aktivitet og forretningsforhold er bl.a.:

  • Selskapets operasjonelle kontekst
  • Selskapets forretningsmodell
  • Posisjon i leverandørkjeden
  • Type produkt og tjenester

I det følgende vil vi redegjøre for vesentlig risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som er avdekket gjennom selskapets aktsomhetsvurderinger. Redegjørelsen omfatter også eventuelle konstaterte brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

3.2. Selskapets leverandørkjede og forretningspartnere

Selskapet har kommersielle relasjoner med 72 førsteleddsleverandører i rapporteringsåret. Selskapets leverandører er lokalisert i følgende land/geografisk område:

Land/geografisk område

Antall leverandører

USA

1

NL

2

DE

2

DK

1

NO

66

 

3.3. Aktsomhetsvurderinger av selskapets produkter/tjenester

3.3.1. Trimble posisjoneringsutstyr
Solide og holdbare produkter som produseres for posisjonering til profesjonell bruk, med kompetent arbeidskraft, gode arbeidsforhold i et høyteknologisk industrikonsern. Ingen risiko for bruk av kjemikaler, stor fokus på HMS.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk, samt solid dokumentert på Trimble sin hjemmeside: https://www.trimble.com/our-commitment

3.3.2 Spectra bygg- og anleggslasere
Anerkjent merke som produseres for Bygg- og anleggsbransjen, offentlig og kommunale virksomheter. Produseres i et teknologisk industrikonsern. Ingen risiko for bruk av kjemikaler, stor fokus på HMS.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel formular og gjennom besøk.

3.3.3 Posisjonstjenester

GNSS posisjoneringsdata som kommer fra Kartverket sine basestasjoner i Norge, sendes til GNSS mottakere som landmåleren bruker for å sette ut GPS/GNSS posisjoner nøyaktig.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk, liten risiko. Gode HMS og arbeidsforhold.

3.3.4 Programvare

Høyteknologisk programvare utviklet for industrien og til Trimble utstyret.

Risiko er kartlagt gjennom forespørsel og besøk, samt solid dokumentert på Trimble sin hjemmeside: https://www.trimble.com/our-commitment

3.4 Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Aktsomhetsvurderingen gjennom innhenting av informasjon, gjennom spørreskjema har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.
Selskapet har gjennomgått publiserte dokumenter på nett vedr. åpenhetsloven, etiske retningslinjer og bærekraft til de store leverandørene.

 

 

4 TILTAK FOR Å STANSE, FOREBYGGE ELLER BEGRENSE NEGATIVE KONSEKVENSER

Selskapet vil i det følgende redegjøre for de tiltak virksomheten har iverksatt for å forebygge, begrense eller stanse kartlagte konsekvensene og risikoer som er avdekket i punktet over.

Vi har iverksatt følgende tiltak på bakgrunn av kartleggingen:

Kartlagt brudd/risiko for brudd

Ingen brudd er avdekket.

 

Iverksatte tiltak

Selskapet vil innhente ytterligere informasjon gjennom nye spørreskjema, gjennomgå publiserte rapporter på nett og direkte forespørsler til leverandørene.

 

Mål i rapporteringsåret

Vi skal videreutvikle aktsomhetsvurderingen og heve kompetansen internt i vårt selskap når det gjelder bærekraft og ansvarlig innkjøpspraksis.

 

Status

Påbegynt

 

 
5 OVERVÅKING AV TILTAK – GJENNOMFØRING OG RESULTAT

5.1 Innledning

Vi arbeider kontinuerlig med å overvåke gjennomføringen av tiltakene som er iverksatt og resultatene disse medfører.

5.2 Rutiner for overvåking

Daglig leder i Norgeodesi har det overordnede ansvaret for å overvåke gjennomføringen og resultatet av iverksatte tiltak. Norgeodesi har følgende rutiner for overvåking av gjennomføringen.

  • Vi overvåker gjennomføringen og effekten av selskapets interne forpliktelser, aktiviteter og mål for aktsomhetsvurderinger.
  • Vi utfører jevnlige interne og/eller tredjepartsvurderinger eller revisjoner av oppnådde resultater, og kommuniserer resultatene på relevante nivåer internt i selskapet.
  • Vi får jevnlig tilbakemelding fra våre leverandører for å få bekreftet at risikoreduserende tiltak blir fulgt, og/eller for å bekrefte at skade faktisk har vært forhindret eller redusert.
  • Vi gjennomgår rapporter som blir gitt ut og følger også med på bransjeundersøkelser.
  • Vi tar med erfaringer og tilbakemeldinger selskapet har tilegnet seg inn i aktsomhetsvurderingene. Dette for å forbedre prosessen og resultatene i fremtiden
 

 

6 KOMMUNIKASJON MED BERØRTE INTERESSENTER OG RETTIGHETSHAVERE

Selskapet har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i rapporteringsåret. Selskapet har heller ikke avdekket vesentlig risiko for brudd/negative konsekvenser som nevnt.

 
7 GJENOPPRETTING OG ERSTATNING

Selskapet har ikke avdekket tilfeller som krever gjenoppretting i rapporteringsåret.

Vi følger de gjeldende internasjonale standardene og er i kontinuerlig dialog med interessenter for å avdekke behov for gjenoppretting.

Norgeodesi rutine for forankring av arbeidet med åpenhetsloven.

1. INNLEDNING

Formålet med åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.

I tillegg skal åpenhetsloven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne rutinen redegjør for hvordan Norgeodesi forankrer og arbeider med aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetslovens bestemmelser.

 

2. FORANKRING

Det er styret som vedtar rutiner for arbeidet som skal utføres i Norgeodesi. Det er styret som vedtar plasseringen av ansvaret for arbeidet som skal utføres for å oppfylle åpenhetslovens krav.

 

3. STYRETS GJENNOMGANG OG REVISJON

Styret skal gjennomgå Norgeodesis rutiner regelmessig. Det er daglig leder som planlegger for dette, og som presenterer rutinene og eventuelle endringer i disse for styret.

Daglig leder skal én gang i året gjennomgå arbeidet Norgeodesi har utført, funn som er gjort, tiltak som er implementer mv. Den årlige gjennomgangen er en orienteringssak for styret.

Daglig leder skal selv vurdere om det er behov for styrets behandling av saker med tilknytning til åpenhetsloven utover den årlige gjennomgangen.

 

4. ÅRLIGE REDEGJØRELSE/ÅRLIG RAPPORT

Det er styret som vedtar den årlige redegjørelsen for selskapets aktsomhetsvurderinger og resultatet av disse, herunder publiseringen av denne. Fristen for publiseringen er samtidig med Norgeodesi årsrapport, og senest innen 30. juni hvert år.

 

5. AKTSOMHETSVURDERINGENE

Norgeodesi skal årlig gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til vår aktivitet. Det innebærer at vi må foreta undersøkelser som er rimelige og relevante for at vi skal avdekke mulige konsekvenser av eller risiko for brudd grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsvurderingene må gjennomføres for vår egen aktivitet, våre leverandørers aktivitet og våre forretningspartneres aktivitet.

Aktsomhetsvurderinger må utføres for samtlige av våre produkter og tjenester.

 

6. MULIGE TILTAK

Funn gjennom aktsomhetsvurderingene skal lede til vurdering av tiltak som kan være relevant å iverksette. Tiltakene skal være egnet til å hindre faktiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold eller å redusere risikoen for at brudd finner sted.

Effekten av tiltakene skal evalueres.

 

7. VARSLINGSKANALER

Norgeodesi skal etablere et system for varsling om brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Systemet skal gi egne ansatte, leverandører og forretningspartneres ansatte og allmenheten mulighet til å varsle.

 

8. INFORMASJON OG KURSING

Norgeodesi skal sikre at informasjon om vårt arbeid i tråd med åpenhetsloven er tilgjengelig for egne ansatte, leverandører og forretningspartneres ansatte og allmenheten. Informasjonen skal tilpasses eksterne aktører og egne ansatte.

Norgeodesi skal jevnlig kurse egen ansatte i åpenhetsloven og Norgeodesis rutiner og arbeid i tråd med loven. Deltakelse skal dokumenteres.

Styret, 16.05.2023